Uchwała nr III/14/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 30 grudnia 2014w sprawie uchwalenia diet w formie ryczałtu dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i komisjach rady.Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (D z.U. z 2013 r , poz. 594, poz. 645,poz. 1318, z 2014 r poz. 379, poz. 1072)

Uchwała nr III/14/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia diet w formie ryczałtu dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i komisjach rady.

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (D z.U. z 2013 r , poz. 594, poz. 645,poz. 1318, z 2014 r poz. 379, poz. 1072)


Rada Gminy uchwala,
co następuje;

§ 1.
Ustala się dietę w formie ryczałtu miesięcznego, dla sołtysów z poszczególnych sołectw z terenu gminy Wąpielsk w wysokości 200 zł ( słownie; dwieście zł) miesięcznie za udział w sesjach i pracach komisji.

§ 2.
Wprowadza się stosowanie potrąceń ryczałtu określonego w § 1 za nieobecność sołtysa na sesji w wysokości 15% za każdą nieobecność.

§ 3.
Wypłata ryczałtu następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca na konto osobiste.

§ 4.
Traci moc uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy z dnia 09 grudnia 2014 roku.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie; Dieta dla sołtysów ma charakter rekompensaty za poświęcenie swojego czasu na działalność publiczną.

Uchwała Nr /14/14 (157kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 stycznia 2015, 11:19:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556