Uchwała nr XXXII/144/13Rady Gminy Wąpielskz dnia 27 listopada 2013w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.Na podst. art.18 ust.2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r poz.594 i poz. 683/ w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 01 października 2010 r o podatkach i opłatach lokalnych/ tj./Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zmian /¹ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 r /M.P. z 2013 r poz.724/

Uchwała nr XXXII/144/13
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Na podst. art.18 ust.2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r poz.594 i poz. 683/ w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 01 października 2010 r o podatkach i opłatach lokalnych/ tj./Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zmian /¹ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 r /M.P. z 2013 r poz.724/Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
        1. od gruntów
           a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób       zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od powierzchni 1 m2 –     0,75    zł   
           b/ pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni  wodnych od      powierzchni 1 ha  –    4,30       zł  
c/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od powierzchni 1 m²   - 0,41 zł          
          2. od budynków lub ich części:
              a/ mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej  -   0,30     zł      
              b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej –    21,50    zł.       
               c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej-  10,00   zł  
                d) zawiązanych z  udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej  - 4,20    zł     
                e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej-    4,30   zł 
                
            3. od budowli 2 % ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7.       
 
    § 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:             
     1)  budynki wymienione w § 1, pkt 2 lit e  w których właściciele nie prowadzą działalności gospodarczej oraz odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.
    2)  budynki lub ich części oraz grunty   przeznaczone na działalność w zakresie kulturalno-sportową i ochrony p.poż., z wyłączeniem działalności gospodarczej            .
   3) budynki, grunty i budowle  służące do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzanie ścieków .
 
 
 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/95/12 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2012 roku.
 
               § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.    
 
           § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Grzesław Listkowski
 
  Uchwała Nr XXXII/144/13 (369kB) pdf
 
            ________________________
           
            1        
             Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2009 r Nr 215,poz.1674,z 2010 r Nr 96,poz.620,Nr 225,poz.1461,Nr 226,poz.1475, z 2011 r Nr 102.poz.584,Nr 112,poz.654,Nr 171,poz.1016,Nr 232,poz 1378/
       1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
        1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
         2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 Z 20.07.1999).
           Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 listopada 2013, 12:53:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 817