NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/124/13Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 18 kwietnia 2013w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk.Na podstawie art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012 r,poz.391 i poz.951, z 2013 r poz.21 i poz.228 /oraz art. 18 ust.2 pkt 15, w związku z art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675, z 2010 r Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675 z 2011 r Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.772,Nr 149,poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012 r ,poz.567,z 2013 r poz. 153/ , po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie,

Uchwała nr XXVII/124/13
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 18 kwietnia 2013


w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk.

Na podstawie art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012 r,poz.391 i poz.951, z 2013 r poz.21 i poz.228 /oraz art. 18 ust.2 pkt 15, w związku z art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675, z 2010 r Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675 z 2011 r Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.772,Nr 149,poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012 r ,poz.567,z 2013 r poz. 153/ , po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie,


Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/107/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28.12.2012 r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąpielsk, /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r , poz. 606/.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie;
Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z faktu zakwestionowania przez nadzór prawny niektórych zapisów uchwały przyjętej na Sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr XXVII/124/13 (489kB) pdf
Załącznik nr 1 - Regulamin (3186kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 kwietnia 2013, 08:54:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1369