Uchwała nr XXIII/103/12Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 14 grudnia 2012w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2012 rok Nr XIV/61/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 stycznia 2012 roku z późniejszymi zmianami. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 )w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Uchwała nr XXIII/103/12
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2012 rok Nr XIV/61/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 stycznia 2012 roku z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 )w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje :

§1
   W uchwale Rady Gminy Nr XIV/61/12 z dnia 26 stycznia  2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012 zmienionej :
Uchwałą Nr XV/69/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 16 marca 2012 r.
Uchwałą Nr XVI/75/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 marca 2012 r.
Uchwałą Nr XVII/80/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zarządzeniem Nr 7/12 Wójta Gminy  w Wąpielsku z dnia 14 czerwca 2012 r.
Uchwałą Nr XVIII/83/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 czerwca 2012 r.
Uchwałą Nr XIX/87/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lipca 2012 r.
Zarządzeniem Nr 10/12 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zarządzeniem Nr 12/12 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 10 września 2012 r.
Zarządzeniem Nr 15/12 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 28 września 2012 r.
Uchwałą Nr XXI/91/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 października 2012 r.
Zarządzeniem Nr 19/12 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 2 listopada 2012 r.
Zarządzeniem Nr 23/12 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 19 listopada 2012 r.
Uchwałą Nr XXII/99/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 listopada 2012 r.
 wprowadza się następujące zmiany:

1.  §1 otrzymuje brzmienie:
         Ustala się dochody    w łącznej kwocie        13.052.871 zł
z tego :
a)     bieżące w kwocie              12.448.671 zł,
b)    majątkowe w kwocie             604.200  zł,
 
                       zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.
 
      § 2 otrzymała brzmienie :
       Ustala się wydatki    w łącznej kwocie        14.351.659  zł
z tego :
a)     bieżące w kwocie                 11.271.757 zł,
b)    majątkowe w kwocie           3.079.902 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 .
 
 
Ustała się deficyt budżetu w kwocie 1.298.788 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły wolne środki z lat poprzednich.
                                                               § 2  
W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej ( Rachunek dochodów własnych) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 
                                                                § 3
Pozostała treść uchwały Nr XIV/61/12Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 stycznia 2012r. nie ulega zmianie.
                                                                 § 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

                                                                 § 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała nr XXIII/103/12 (5361kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2012.3751 z dnia 2012-12-21

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 grudnia 2012, 09:27:29)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (21 grudnia 2012, 11:35:41)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1004