NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/98/12Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 14 grudnia 2012w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012 r,poz.391 /oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675, z 2010 r Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675 z 2011 r Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.772,Nr 149,poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012 r ,poz.567/

Uchwała nr XXIII/98/12
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012 r,poz.391 /oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675, z 2010 r Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675 z 2011 r Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.772,Nr 149,poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012 r ,poz.567/


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się raz w miesiącu w terminie do 15 dnia następnego miesiąca z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do dnia 15 każdego miesiąca następującego po zamieszkaniu na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę uiszcza się w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych.
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany do publicznej wiadomości po jego utworzeniu.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 roku.
Uzasadnienie; Wybór powyższych terminów i częstotliwości opłat powoduje, że mieszkańcy będą mieli do wpłaty kwoty jednorazowe niższe niż skumulowane za kilka miesięcy. Takie terminy i częstotliwość będą dogodniejszą formą dla mieszkańców, co pozwoli na efekt powszechności wnoszonych opłat.

Uchwała nr XXIII/98/12 (586kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2012.3746 z dnia 2012-12-21

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 grudnia 2012, 09:07:06)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (21 grudnia 2012, 11:30:40)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2087