Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Wąpielsk22.05.2019

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Wąpielsk

22.05.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 28 maja 2019 roku o godz. 13:00 X Sesję Rady Gminy Wąpielsk, która odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Radnego Gminy Wąpielsk w okręgu 5.
3. Złożenie ślubowania przez Pana Sylwestra Tułodzieckiego.
4. Podsumowanie wyborów sołeckich w Gminie Wąpielsk.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołów:
a) przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Wąpielsk odbytej w dniu 16 kwietnia 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Wąpielsk do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.
9. Podjęcie uchwały Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Wąpielsk
10. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Wąpielsk za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 111.23.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii W Gminie Wąpielsk na rok 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych świetlic wiejskich w Gminie Wąpielsk.
13. Sprawozdania i informacje:
a)    Wójta Gminy Wąpielsk o pracy w okresie między sesjami,
b)    Przewodniczącego Rady Gminy Wąpielsk,
c)    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Wąpielsk,
d)    Sprawozdanie z wykonania uchwał,
e)    odczytanie pism, które wpłynęły do Rady Gminy Wąpielsk.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zapytania i interpelacje.
16. Zakończenie sesji

Zaproszenie (365kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Czajkowski - Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk (22 maja 2019)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (22 maja 2019, 07:14:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140