OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego z usługami integracyjno-rehabilitacyjnymi dla rodzin z dziećmi specjalnej troski z infrastrukturą


 
 7624-1-4/10                                                                                 Wąpielsk, 2010-05-06
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art.38 i art.85 ust.3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze.zm.)
 
informuję
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  budynku mieszkalnego z usługami integracyjno-rehabilitacyjnymi dla rodzin z dziećmi specjalnej troski z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 45/13 w m. Łapinóżek gm. Wąpielsk
 
Decyzja została wydana na wniosek Pana Romualda Dedeszko-Wiercińskiego w imieniu którego działa z upoważnienia Mariola Gawrońska- Biuro Projektowe ,,DOMINIK”, ul. Kochanowskiego 33, 87-300 Brodnica.
Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią  wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią inspektora sanitarnego oraz regionalnego dyrektora ochrony środowiska w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku, pokój nr 6.
 
Niniejsze  obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wąpielsku:www.bip.wapielsk.eu. oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.
 

 

 
Obwieszczenie (347kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Dzierżyński - Zastępca Wójta (6 maja 2010)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 maja 2010, 08:46:03)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (11 maja 2010, 09:22:56)
Zmieniono: Korekta treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2745