OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia


OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia
Zawiadamiam na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania
że w dniu 31-03-2010 r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Radziki Duże - Kiełpiny od km 1+ 727 do km 3 + 784 na dz. Nr 151/2 i 140/2 w m. Kiełpiny i 264/2 w m. Radziki Małe gm. Wąpielsk, zostało wydane przez Wójta Gminy Wąpielsk -Postanowienie RIOD-7624-2-4/2010 o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej, pokój nr 6.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.49 k.p.a. w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wąpielsku rwww.bip.wapielsk.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku. Zgodnie z art.49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie (485kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Dzierżyński - Zastępca Wójta (31 marca 2010)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (1 kwietnia 2010, 13:17:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2049