OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775) oraz art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1094) Wójt Gminy Wąpielsk
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
że w dniu 04.10.2023 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120109C, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C – Wąpielsk od km 0+000 do km 1+402,3”.
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami oraz opiniami organów, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk, pok. nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wąpielsk, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk - http://www.bip.wapielsk.eu oraz w miejscu przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (353kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (4 października 2023)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 października 2023, 11:55:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370