Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Radziki Duże, dz. nr 241/1, gm. Wąpielsk – farma fotowoltaiczna „Radziki Duże”, prowadzonego na wniosek złożony przez ARG 2 Sp. z o.o., ul. Podgórna 82A, 87-300 Brodnica, informuję o możliwości wypowiedzenia się stronom postępowania w terminie 7 dni od dnia 05.09.2023 r. do 12.09.2023 r., co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w ww. sprawie.
 
Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20B pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@wapielsk.pl.
 
W związku z faktem, iż liczba stron postępowania przekracza 10, na podstawie art. 49 ustawy Kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wąpielsku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk – http://www.bip.wapielsk.eu/.

Obwieszczenie (361kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (4 września 2023)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 września 2023, 08:36:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 540