OBWIESZCZENIE nr 7320/4/2009


OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wąpielsk
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąpielsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 29 maja 2009 r. do 30 czerwca 2009 r., w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk pokój nr 7 w godzinach od 7°° do 14°°.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk o godz. 13°° pokój nr 31.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi i wnioski.
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wąpielsk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2009 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wąpielsk. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków  komunikacji  elektronicznej   bez  konieczności  opatrywania  ich bezpiecznym  podpisem  elektronicznym,  o którym  mowa w ustawie z dnia  18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, póz.1450, z późn. zm.).

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk (284kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (12 maja 2009)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (28 lipca 2009, 12:32:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2908