Obwieszczenie 7331/6CP-1/2008


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WĄPIELSK

Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającym na :
-   Budowie sieci telekomunikacyjnej wraz z demontażem    istniejącej linii telekomunikacyjnej we wsi Radziki Duże, na działce nr 605/7.
W związku z powyższym informuje się że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia strony mogą w Urzędzie Gminy w Wąpielsku pokój nr 7 w godz. od 8-14, zapoznać się z aktami sprawy zamierzenia inwestycyjnego, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.
Nie zajęcie stanowiska w określonym terminie tut. Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustaleniu lokalizacji powyższej inwestycji.

Wapielsk. 2008.12.12
Podpisał
z up. Wójta
Grażyna Cywińska

metryczka


Wytworzył: Grażyna Cywińska - Z up. Wójta (12 grudnia 2008)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 grudnia 2008, 11:20:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2474