Obwieszczenie nr 7320/5/2008


Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąpielsk
 
 
Na podstawie art. 11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąpielsk  w dniach od 20 października 2008r. do 20 listopada 2008r. w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk ,pokój nr 7 w godzinach od 8 do godz. 14.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu  20  listopada 2008r. w siedzibie Urzędu Gminy Wapielsk, pokój nr 31 o godzinie 13.
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wapielsk  podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,  której    uwaga   dotyczy,   w   nieprzekraczalnym   terminie  do   dnia 
12 grudnia 2008r.
 
 
 
 
Wapielsk. 2008.09.29                                                                      Podpisał
                                                                                                         WÓJT
                                                                                               mgr Henryk Kowalski

Obwieszczenie 7320/5/2008 (1047kB) plik

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (2 października 2008)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 października 2008, 10:06:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2767