Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej Nr 120122C Radziki Duże – Bielawki - Wąpielsk


OBWIESZCZENIE
 
 
    
         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. Nr 23), art. 74 ust.3 oraz art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz.353 ze zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej Nr 120122C Radziki Duże – Bielawki - Wąpielsk na odc. od km 0 + 240 do km 3 + 358 wraz  z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na terenie obejmującym działki o numerze ewidencyjnym 11, 21, 36, 54 położone w miejscowości Bielawki; 9, 222 położone w miejscowości Wąpielsk ( obręb Wąpielsk II).
 
Decyzja została wydana na wniosek  na wniosek Wójta Gminy Wąpielsk.
        Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku, pokój nr 28 w godz. od 7°° do 14°° .
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy-www.bip.wapielsk.eu oraz w publicznie dostępnym wykazie danych, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz we wsi Wąpielsk, Półwiesk Mały.
Zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie (270kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (9 września 2016)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (12 września 2016, 12:09:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1187