O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego.


Wąpielsk, 16 sierpnia 2016r.
 
RI.6220.3.1.2016
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wszczęciu postępowania  administracyjnego.
 
 
Na podstawie art.61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.23.), w związku z art.73 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r. poz.353 ze zm.),
 
Wójt Gminy Wąpielsk
 
zawiadamia strony postępowania, że w dniu 12 sierpnia  2016 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie ul. Strażacka1, 87 – 500 Rypin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2118 C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin od km 6+098 do km 11 + 550.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.23.), w przypadku zawiadomienia stron  przez obwieszczenie, doręczenie  uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia  obwieszczenia.
Na podstawie art. 64 ust.1 pkt.1 oraz pkt.2 ustawy ooś, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art.10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków i uwag.
Postanowienie oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Referacie Infrastruktury Urzędu Gminy Wąpielsk pok. nr 28      .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wąpielsku:bip.wapielsk.eu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń  sołectwa Wąpielsk I ,Wąpielsk II, Półwiesk Mały.

Obwieszczenie (290kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (16 sierpnia 2016)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (16 sierpnia 2016, 14:01:06)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (16 sierpnia 2016, 14:07:27)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 959