o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


OBWIESZCZENIE
 
 
       Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.)
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 198/1 w miejscowości Ruszkowo, gmina Wąpielsk.
 
Decyzja została wydana na wniosek Pani Marii Pietrzak - Morusiewicz.
 
        Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku, pokój nr 28 w godz. od 7°° do 14°° .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.wapielsk.eu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku, sołectwie oraz w miejscu przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (193kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (10 listopada 2015)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 listopada 2015, 10:01:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2520