Obwieszczenie 6733.1CP -5.2014


6733.1CP -5.2014
   
Obwieszczenie
 
  Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późń.zm. ) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  z 2012r. poz. 647 z późń.zm)
zawiadamiam
że zostały wydane postanowienia :  ZDP-11.71.10.31.2014 - Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie, GiK.6123.101.2014 - Starosty Rypińskiego i  zgromadzone materiały dowodowe w sprawie wniosku „ El-Promar” Marek Rymaszewski ul. Bolta 6 A/21, 87-100 Toruń  działającego w imieniu inwestora  „ENERGA-OPERATOR” S.A oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Brodnicy, 87-300 Brodnica, ul. 21 Stycznia 3  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  dotyczącego budowy linii kablowej nN 0,4 kV  z zabudową szafek pomiarowych we wsi Łapinóżek, gm.Wąpielsk na działkach ewidencyjnych nr 43/10;43/9; 45/5; 45/12; 45/11; 45/13/; 45/14/; 45/15; 45/16;45/17;45/18-obręb Łapinóżek.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie dowodami i materiałami  w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Gminy w Wąpielsku pokój nr 28 w godzinach od  730 - 1300, telefon (056) 4938321 wew. 43.
Po upływie wskazanego wyżej terminu przedmiotowa sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o zebrane dowody i materiały.

Obwieszczenie (228kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (5 maja 2014)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (5 maja 2014, 11:50:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1734