Zarządzenie nr 16/2014Wójta Gminy Wąpielskz dnia 29 września 2014w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.

Zarządzenie nr 16/2014
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 29 września 2014


w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, ,Nr 214, poz.1806 z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r,Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 z 2008r Nr 180 poz.1111, , Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241/z 2010r Nr 28poz.142 i poz.146, Nr106 poz.675 z 2011r Nr 21 poz.113, Nr 134, poz.772, Nr 217 poz.1281, Nr 149, poz.887, z 2012r poz.567, z 2013r poz.153  oraz art.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010r nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz,835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r poz.1456, poz. 1530, poz.1548, w związku z uchwałą  Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2014 – Wójt Gminy Wąpielsk zarządza , co następuje:

§1
   W uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/149/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 zmienionej:
Uchwałą Nr XXXIV/151/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 stycznia 2014 r.
Uchwałą Nr XXXV/156/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lutego 2014 r.
Uchwałą Nr XXXVI/166/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 marca 2013 r.
Zarządzeniem Nr 5/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 kwietnia 2014 r.
Uchwała Nr XXXVII/172/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zarządzeniem Nr 8/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 maja 2014 r.
Uchwała Nr XXXVIII/175/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 maja 2014 r.
Uchwała Nr XXXIX/179/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zarządzeniem Nr 14/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 lipca 2014 r.
Uchwała Nr XL/184/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 9 września 2014 r.
wprowadza się następujące zmiany :
 
 §1 otrzymuje brzmienie:
 
     1.    Ustala się dochody    w łącznej kwocie      13.199.703 zł
z tego :
a)       bieżące w kwocie          12.694.815 zł,
b)      majątkowe w kwocie           504.888 zł,             
 
2.     Ustala się wydatki    w łącznej kwocie           13.334.768 zł
z tego :
a)       bieżące w kwocie                11.979.480 zł,
b)      majątkowe w kwocie             1.355.288 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 1.

                                                             § 2 
W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej ( Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

                                                             § 3
Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z §1 punkt 2.
 
                                                               § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarządzenie Nr 16/14 (2582kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 października 2014, 12:39:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2079