zamówienie na:

,,Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk: - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem, - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych.’’ - Cz. 1 - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem - Cz. 2 - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271/1/17
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 lutego 2017  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku poniżej. 
Ogłoszenie nr 17420 - 2017 z dnia 2017-01-31 r.
Wąpielsk: Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk:
- Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem,
- Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych.”
- Część nr 1 zamówienia - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem,
- Część nr 2 zamówienia - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Na realizację zadania zamawiający uzyskał dotację w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych RPO na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąpielsk, krajowy numer identyfikacyjny 871118939, ul. Wąpielsk  20, 87-337   Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 4938321, e-mail m.rempuszewski@wapielsk.pl, faks 56 4938322.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wapielsk.eu

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.wapielsk.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
www.bip.wapielsk.eu
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
www.bip.wapielsk.eu
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk: - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem, - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych.” - Część nr 1 zamówienia - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem, - Część nr 2 zamówienia - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych.
Numer referencyjny: RI 271/1/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. – Część nr 1 zamówienia - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk: - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem.” o następującym zakresie rzeczowym: Lokalizacja projektu Budynek Szkoły Podstawowej w Długiem, znajduje się w miejscowości Długie II nr 70, na terenie Gminy Wąpielsk, w powiecie rypińskim, na działce nr 8/3, obręb: Długie II. Szkoła jest usytuowana przy drodze powiatowej Rypin -Szafarnia. Obiekt pełni funkcję dydaktyczną, jako budynek oświatowy -sześcioletnia szkoła podstawowa o strukturze organizacyjnej klas I - VI oraz tzw. klasy "0".Szkoła nosi imię Bohaterów Westerplatte. W budynku zlokalizowane są także m.in. Filia Biblioteki Gminnej i kuchnia wraz z niezbędnym zapleczem. Budynek Szkoły Podstawowej w Długiem
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
1. Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej
2. Wykonanie zewnętrznego docieplenia ścian budynku wraz z wymianą parapetów. Demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych.
3. Wymiana grzejników i przewodów instalacji c. o. oraz kotła c. o. i wymiennika ciepła do c. w. u.
4. Uzupełnienie bruzd, szpachlowanie i malowanie ścian.
5. Wykonanie prac odtworzeniowych i remontowych wynikających z prowadzenia inwestycji. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA
1. Oczyszczenie i przygotowanie placu budowy.
2. Roboty ziemne – wykopy pod wykonanie docieplenia ścian piwnicznych i fundamentowych, przewidziane w projekcie. Wykopy do głębokości 0,90m ppt.
3. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej i kolorystyki elewacji.
4.Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem ze skalnej wełny mineralnej wraz z wykonaniem włazów technologicznych.
5. Ocieplenie kominów wystających ponad połać dachową warstwą styropianu gr. 5cm z wykonaniem wyprawy tynkarskiej i kolorystyki.
6. Docieplenie stropu nad piwnicą od spodu.
7. Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej.
8. Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej.
9. Wymiana instalacji c. o. oraz kotła c. o. i wymiennika przygotowania c. w. u.
10. Wykonanie zewnętrznych prac wykończeniowych, w tym robót elewacyjnych i kolorystyki elewacji.
11. Wykonanie wszystkich elementów i prac wykończeniowych wewnątrz budynków związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
12. Demontaż i ponowne wykonanie obróbek blacharskich, parapetów okiennych, rynien i rur spustowych.
13. Wykonanie prac remontowych i odtworzeniowych, jak np. szpachlowanie i malowanie części ścian i odtworzenie pokrycia dachowego z papy termo zgrzewalnej oraz odtworzenie podłóg i posadzek, a także chodników i opasek przy budynku, naruszonych w wyniku docieplania ścian fundamentowych.
W budynku Szkoły Podstawowej w Długiem wykonawca przystąpi do prac po wystąpieniu do RDOŚ w sprawie decyzji o odstępstwo od zakazów ochrony. Decyzja dotyczyła będzie zezwolenia na niszczenie siedlisk lęgowych oraz płoszenie ptaków gatunku wykazanego w ekspertyzie ornitologicznej.
2. – Część nr 2 zamówienia - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk: - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych.” o następującym zakresie rzeczowym: Lokalizacja projektu Budynek Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych. Znajduje się w miejscowości Radziki Duże nr 9B, na terenie Gminy Wąpielsk w powiecie rypińskim, na działce nr 605/7, obręb: Radziki Duże. Obiekt pełni funkcję dydaktyczną, jako budynek oświatowy - sześcioletnia szkoła podstawowa o strukturze organizacyjnej klas I - VI oraz tzw. klasy "0". W budynku zlokalizowana jest także kuchnia. Budynek Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych.
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
1. Wymiana części stolarki drzwiowej.
2. Wykonanie zewnętrznego docieplenia ścian budynku wraz z wymianą parapetów. Demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych.
3. Wymiana grzejników i przewodów instalacji c. o.
4. Uzupełnienie bruzd, szpachlowanie i malowanie ścian.
5. Wykonanie prac odtworzeniowych i remontowych wynikających z prowadzenia inwestycji.
ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA
1. Oczyszczenie i przygotowanie placu budowy.
2. Roboty ziemne – wykopy pod wykonanie docieplenia ścian piwnicznych i fundamentowych, przewidziane w projekcie. Wykopy do głębokości 1,00m ppt.
3. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej i kolorystyki elewacji.
4. Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem ze skalnej wełny mineralnej wraz z wykonaniem włazów technologicznych.
5. Ocieplenie kominów wystających ponad połać dachową warstwą styropianu gr. 5cm z wykonaniem wyprawy tynkarskiej i kolorystyki.
6. Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej.
7. Wymiana części stolarki drzwiowej.
8. Wymiana instalacji c. o.
9. Wykonanie zewnętrznych prac wykończeniowych, w tym robót elewacyjnych i kolorystyki elewacji.
10. Wykonanie wszystkich elementów i prac wykończeniowych wewnątrz budynków związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
11. Demontaż i ponowne wykonanie obróbek blacharskich, parapetów okiennych, rynien i rur spustowych.
12. Wykonanie prac remontowych i odtworzeniowych, jak np. szpachlowanie i malowanie części ścian i odtworzenie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz odtworzenie podłóg i posadzek, a także chodników i opasek przy budynku, naruszonych w wyniku docieplania ścian fundamentowych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 31/07/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
a) dla części nr 1 zamówienia - 500 000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych),
b) dla części nr 2 zamówienia - 500 000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych).
Gdy Wykonawca będzie składał ofertę na obie części zamówienia, suma gwarancyjna musi stanowić sumę wyżej wymienionych, tj. 1 000 000,00 zł (słownie; jedne milion złotych).
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opisany powyższej warunek udziału spełnić muszą łącznie ci wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uzna wykonanie robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda. W zakres każdej z robót, o których mowa powyżej, powinno wchodzić co najmniej wykonanie docieplenia budynku oraz remont instalacji co. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opisany warunek udziału w postępowaniu musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b) dysponuje osobę lub osoby posiadająca wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz sanitarnej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz ma co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opisany powyższej warunek udziału spełnić muszą łącznie ci wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne prze-pisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 4 lit. a- c składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
1.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2. niniejszego rozdziału SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) na potwierdzenie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdziale V pkt 2.2 SIWZ;
2) na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ)
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 17 lutego 2017 r. do godz. 09:50, wadium w wysokości:
- dla części I zamówienia - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
- dla części II zamówienia - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:


Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenieCena60Gwarancja jakości40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/02/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk: - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem.” o następującym zakresie rzeczowym: Lokalizacja projektu Budynek Szkoły Podstawowej w Długiem, znajduje się w miejscowości Długie II nr 70, na terenie Gminy Wąpielsk, w powiecie rypińskim, na działce nr 8/3, obręb: Długie II. Szkoła jest usytuowana przy drodze powiatowej Rypin -Szafarnia. Obiekt pełni funkcję dydaktyczną, jako budynek oświatowy -sześcioletnia szkoła podstawowa o strukturze organizacyjnej klas I - VI oraz tzw. klasy "0".Szkoła nosi imię Bohaterów Westerplatte. W budynku zlokalizowane są także m.in. Filia Biblioteki Gminnej i kuchnia wraz z niezbędnym zapleczem. Budynek Szkoły Podstawowej w Długiem
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
1. Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej
2. Wykonanie zewnętrznego docieplenia ścian budynku wraz z wymianą parapetów. Demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych.
3. Wymiana grzejników i przewodów instalacji c. o. oraz kotła c. o. i wymiennika ciepła do c. w. u.
4. Uzupełnienie bruzd, szpachlowanie i malowanie ścian.
5. Wykonanie prac odtworzeniowych i remontowych wynikających z prowadzenia inwestycji. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA
1. Oczyszczenie i przygotowanie placu budowy.
2. Roboty ziemne – wykopy pod wykonanie docieplenia ścian piwnicznych i fundamentowych, przewidziane w projekcie. Wykopy do głębokości 0,90m ppt.
3. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej i kolorystyki elewacji.
4.Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem ze skalnej wełny mineralnej wraz z wykonaniem włazów technologicznych.
5. Ocieplenie kominów wystających ponad połać dachową warstwą styropianu gr. 5cm z wykonaniem wyprawy tynkarskiej i kolorystyki.
6. Docieplenie stropu nad piwnicą od spodu.
7. Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej.
8. Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej.
9. Wymiana instalacji c. o. oraz kotła c. o. i wymiennika przygotowania c. w. u.
10. Wykonanie zewnętrznych prac wykończeniowych, w tym robót elewacyjnych i kolorystyki elewacji.
11. Wykonanie wszystkich elementów i prac wykończeniowych wewnątrz budynków związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
12. Demontaż i ponowne wykonanie obróbek blacharskich, parapetów okiennych, rynien i rur spustowych.
13. Wykonanie prac remontowych i odtworzeniowych, jak np. szpachlowanie i malowanie części ścian i odtworzenie pokrycia dachowego z papy termo zgrzewalnej oraz odtworzenie podłóg i posadzek, a także chodników i opasek przy budynku, naruszonych w wyniku docieplania ścian fundamentowych.

W budynku Szkoły Podstawowej w Długiem wykonawca przystąpi do prac po wystąpieniu do RDOŚ w sprawie decyzji o odstępstwo od zakazów ochrony. Decyzja dotyczyła będzie zezwolenia na niszczenie siedlisk lęgowych oraz płoszenie ptaków gatunku wykazanego w ekspertyzie ornitologicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/07/2017
5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena60Gwarancja jakości40 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk: - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych.” o następującym zakresie rzeczowym: Lokalizacja projektu Budynek Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych. Znajduje się w miejscowości Radziki Duże nr 9B, na terenie Gminy Wąpielsk w powiecie rypińskim, na działce nr 605/7, obręb: Radziki Duże. Obiekt pełni funkcję dydaktyczną, jako budynek oświatowy - sześcioletnia szkoła podstawowa o strukturze organizacyjnej klas I - VI oraz tzw. klasy "0". W budynku zlokalizowana jest także kuchnia. Budynek Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych.
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
1. Wymiana części stolarki drzwiowej.
2. Wykonanie zewnętrznego docieplenia ścian budynku wraz z wymianą parapetów. Demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych.
3. Wymiana grzejników i przewodów instalacji c. o.
4. Uzupełnienie bruzd, szpachlowanie i malowanie ścian.
5. Wykonanie prac odtworzeniowych i remontowych wynikających z prowadzenia inwestycji. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA
1. Oczyszczenie i przygotowanie placu budowy.
2. Roboty ziemne – wykopy pod wykonanie docieplenia ścian piwnicznych i fundamentowych, przewidziane w projekcie. Wykopy do głębokości 1,00m ppt.
3. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej i kolorystyki elewacji.
4. Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem ze skalnej wełny mineralnej wraz z wykonaniem włazów technologicznych.
5. Ocieplenie kominów wystających ponad połać dachową warstwą styropianu gr. 5cm z wykonaniem wyprawy tynkarskiej i kolorystyki.
6. Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej.
7. Wymiana części stolarki drzwiowej.
8. Wymiana instalacji c. o.
9. Wykonanie zewnętrznych prac wykończeniowych, w tym robót elewacyjnych i kolorystyki elewacji.
10. Wykonanie wszystkich elementów i prac wykończeniowych wewnątrz budynków związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
11. Demontaż i ponowne wykonanie obróbek blacharskich, parapetów okiennych, rynien i rur spustowych.
12. Wykonanie prac remontowych i odtworzeniowych, jak np. szpachlowanie i malowanie części ścian i odtworzenie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz odtworzenie podłóg i posadzek, a także chodników i opasek przy budynku, naruszonych w wyniku docieplania ścian fundamentowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/07/2017
5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczenieCena60Gwarancja jakości40 6) INFORMACJE DODATKOWE:


Wynik postępowania (980kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert. (394kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (512kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2865kB) pdf
Ogłoszenie (7298kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (54kB) word
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (28kB) word
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (29kB) word
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (27kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług (33kB) word
Załącznik nr 6.1 - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem (109kB) word
Załącznik nr 6.2 - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych. (108kB) word
Załącznik nr 7 - Gwarancja należytego wykonania (56kB) word
Załącznik nr 8 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (32kB) word
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zatrudnieniu (26kB) word
Załącznik nr 10 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (32kB) word
Załącznik nr 11 - Przedmiary robót (461kB) plik
Załącznik nr 12 - SST (2128kB) plik
Załącznik nr 13- Projekty budowlane cz 1 (9318kB) plik
Załącznik nr 13- Projekty budowlane cz 2 (7375kB) plik
Załącznik nr 13- Projekty budowlane cz 3 (5525kB) plik
Załącznik nr 13- Projekty budowlane cz 4 (6202kB) plik
Załącznik nr 13- Projekty budowlane cz 5 (2998kB) plik
Załącznik nr 14 i 15 Audyty energetyczne i efekty ekologiczne - Długie (7558kB) plik
Załącznik nr 14 i 15 Audyty energetyczne i efekty ekologiczne - Radziki Duże (5905kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Marcin Rempuszewski
Opublikował: Marcin Rempuszewski (31 stycznia 2017, 16:38:13)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (8 marca 2017, 09:38:16)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1815