o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej typu ENERCON E – 53 o mocy 800 kW wraz z urzadzeniami do przesyłania energii elektrycznej

7624-3/10/09/10/11/12                                                            Wąpielsk,2012-02-07OBWIESZCZENIE


       Na podstawie art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 ,poz.1227 ze zm.)

informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej typu ENERCON E – 53 o mocy 800 kW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działkach o nr ewidencyjnych 149/7 i 150/3 w miejscowości Długie, gmina Wąpielsk, obręb geodezyjny Długie I.

Decyzja została wydana na wniosek Andrzeja Radoszewskiego.

        Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią inspektora sanitarnego oraz uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku, pokój nr 29.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy-www.bip.wapielsk.eu oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku.

Obwieszczenie (214kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (7 lutego 2012)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (9 lutego 2012, 12:45:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2684