OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Wąpielsk, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775), zwanej dalej w skrócie Kpa oraz art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029)
 
zawiadamia strony
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Radziki Duże. Dz. nr 241/1, gm. Wąpielsk – farma fotowoltaiczna „Radziki Duże”.

Obwieszczenie (433kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (12 maja 2023)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (16 maja 2023, 08:44:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131