OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia


 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735) oraz art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2373) Wójt Gminy Wąpielsk
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
że w dniu 09.03.2022 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej”, na działce nr ew. 10/1 obręb 0014 Ruszkowo, gmina Wąpielsk.
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami oraz opiniami organów, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk, pok. nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wąpielsk, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk - http://www.bip.wapielsk.eu oraz w miejscu przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (327kB) pdf
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (6191kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (9 marca 2022)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 marca 2022, 09:20:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 653