OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

RI.6220.2.7.2021.DS
 
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735) oraz art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 735) Wójt Gminy Wąpielsk
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
że w dniu 11.05.2021 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120115C Jętek – Długie I (etap 1)”.
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami oraz opiniami organów, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk, pok. nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wąpielsk, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk - http://www.bip.wapielsk.eu oraz w miejscu przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (327kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (12 maja 2021)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (14 maja 2021, 07:33:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 412