OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE
 o wszczęciu postępowania administracyjnego
 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Wójt Gminy Wąpielsk, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą Kpa oraz art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.)
 
zawiadamia strony
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bezobsługowej stacji paliw w Wąpielsku na działce ewidencyjnej 29/2”.
Informuję jednocześnie, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie zostanie wydana, po zasięgnięciu opinii od następujących organów: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy
w Urzędzie Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wąpielsku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk – http://www.bip.wapielsk.eu/, a także w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 
Obwieszczenie (363kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski (25 lutego 2021)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (25 lutego 2021, 14:53:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 471