OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256) oraz art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 283) Wójt Gminy Wąpielsk
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
że w dniu 13.08.2020 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże – Półwiesk Mały od km 2+510 do km 5+200”.
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami oraz opiniami organów, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk, pok. nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wąpielsk, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk - http://www.bip.wapielsk.eu oraz w miejscu przedsięwzięcia.


Obwieszczenie (948kB) pdf
Decyzja (19210kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (14 sierpnia 2020)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (14 sierpnia 2020, 10:08:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 634