OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna gmina Wąpielsk.21 czerwca 2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna gmina Wąpielsk.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Wąpielsk nr LIX/321/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna gmina Wąpielsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 02 lipca 2019 r. do 02 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20,
87-337 Wąpielsk.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsk o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wąpielsk z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.
Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 02 lipca 2019 r. do 02 sierpnia 2019 r. do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna gmina Wąpielsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy
w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk, w terminie wyłożenia oraz do dnia 19 sierpnia 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wąpielsk.


Wójt Gminy Wąpielsk
Obwieszczenie (430kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (21 czerwca 2019)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (21 czerwca 2019, 20:37:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 665