OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK z dnia 28 stycznia 2019 roku o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko

RI.6220.6.30.2017.2018.2019.DS
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK
z dnia 29 stycznia 2019 roku
o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 37, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2081)
 
zawiadamiam
 
iż zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, znak KO.411.500.2018 z dnia 09.05.2018 r. o uchyleniu w całości decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji polepszacza glebowego na terenie  działek nr 111/4 i 111/5 w obrębie 0007 Lamkowizna, w gminie Wąpielsk, powiat rypiński, województwo kujawsko – pomorskie” oraz obowiązkiem ponownego przeprowadzenia postępowania administracyjnego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia przedłożony został przez Inwestora - Pana Wojciecha Kwiatkowskiego, ul. 17 Stycznia 10, 87-400 Golub – Dobrzyń raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wobec powyższego ponownie przystąpiono do czynności mających na celu przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 77 ust. 1 stawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2081) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie zostanie ponownie wydana przez Wójta Gminy Wąpielsk, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rypinie i po dokonaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gdańsku.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2081) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości   zapoznania się z niezbędna dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej i ustnej
w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk, pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu,  tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 700 do godz. 1500 oraz wtorek od godz 800 do godz. 1500, a także pocztą elektroniczną na adres: ug@wapielsk.pl, w terminie od dnia 30 stycznia 2019 r. do dnia 1 marca 2019 r.
W myśl art. 35 wyżej w/w ustawy r. wnioski i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Wnioski i uwagi wniesione przez społeczeństwo w trybie niniejszej procedury, będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Wąpielsk przy podejmowaniu decyzji.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wąpielsk, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Lamkowizna oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk – http://www.bip.wapielsk.eu/, a także w miejscu przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (329kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski (29 stycznia 2019)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 stycznia 2019, 12:26:14)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (29 stycznia 2019, 12:50:14)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 611