Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Wąpielsk, 2016.09.02

RI.6220.2.5.2016.HM


OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowieniaZgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. Nr 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2016r.poz. 353 ze zm. ze zm.)


zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 02.09.2016 r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej Nr 120122C Radziki Duże – Bielawki - Wąpielsk na odc. od km 0 + 240 do km 3 + 358 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na terenie obejmującym działki o numerze ewidencyjnym 11, 21, 36, 54 położone w miejscowości Bielawki; 9, 222 położone w miejscowości Wąpielsk( obręb Wąpielsk II) zostało wydane postanowienie RI.6220.2.4.2016.HM o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Infrastruktury, pokój nr 28.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.49 k.p.a. w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wąpielsku :www.bip.wapielsk.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku.

Zgodnie z art.49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.


Obwieszczenie (425kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Dariusz Górski (5 września 2016)
Opublikował: Jacek Żywocki (5 września 2016, 13:45:22)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Wąpielsk

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (5 września 2016, 14:59:19)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 696