o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wąpielsk
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Wąpielsku nr X/45/11 z dnia 20 września 2011  roku,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże w/w uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 01 lutego do 7 marca 2014r.
w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk , w pok. 28 w godzinach od 800 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk,  pokoj nr 31 o godzinie 1000.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wąpielsk  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca  2013 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Adres elektronicznej skrytki podawczej Gminy Wąpielsk: /w02r84hbef/skrytka
Adres Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wąpielsk: www.bip.wapielsk.eu
Jednocześnie w związku postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z poźn. zm.), informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj:
-         projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże,
-         uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
-         prognozą oddziaływania na środowisko,
-         wymaganymi ustawą opiniami
w terminie i miejscu wyżej wyznaczonym.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu, które mogą być wnoszone:
-         pisemnie na adres: Urząd Gminy Wąpielsk,87-337 Wąpielsk
-         ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Wąpielsk,
-         za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: gc141@wp.pl 
w terminie do dnia 28 marca 2014r.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wąpielsk.
 
 
                                     Podpisał
                              Henryk Kowalski
                              Wójt Gminy

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (21 stycznia 2014)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (21 stycznia 2014, 15:41:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1571