przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,,LAMKOWIZNA I” w m. Lamkowizna


 
RIOD.6220.4.9.2013

Wąpielsk,2013-04-22

OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Wąpielsk
 
Na podstawie art.33 ust.1 oraz art.79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.), Wójt Gminy Wąpielsk
 
podaje do publicznej wiadomości informacje o
 
przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,,LAMKOWIZNA I” w m. Lamkowizna, na działkach nr ew. 96/3, 92/8 i 96/2 gm. Wąpielsk.
W dniu 26-11-2012 r. zostało wszczęte ponownie postępowanie administracyjne na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano - Montażowego i Prefabrykacji Betonów ,,KAMAL” Sp. z o. o. ul .Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.), jest wójt.
Organami dokonującymi uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art.77 ust.1 powyższej ustawy jest odpowiednio Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 21 lutego 2013 r. WOO.4242.14.2013.BW.2 wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o wskazanie wariantu przedsięwzięcia, ograniczającego eksploatację do 20.000 m³ rocznie i powierzchni do 2,00 ha oraz Wójta Gminy o uzupełnienie czy Gmina posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Pismem z dnia 25 lutego 2013 roku RIOD.6220.4.8.2013, Gmina uzupełniła informację, natomiast pismem z dnia 03.04.2013 r. TG-42/2013 r. PBM i PB ,,KAMAL”uzupełnił raport .
Postanowieniem  z dnia 18 kwietnia 2013 r. WOO.4242.14.2013.BW.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił realizację przedsięwzięcia
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku, pokój nr 29 w godz. od 7 ºº do 14ºº.
Na podstawie art.29 wyżej cytowanej ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Zainteresowani mogą składać uwagi wnioski do planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej do protokółu w terminie od dnia 22 kwietnia 2013r. do dnia 14 maja 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku, pokój nr 29 w godz. od 7ºº do 14ºº.
Wniosek powinien zawierać również nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest wójt.
Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U .Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) uwagi i wnioski złożone  po upływie podanego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia

Pobierz (20kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (22 kwietnia 2013)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (22 kwietnia 2013, 12:44:52)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (13 maja 2013, 13:35:35)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2444