Budowa trzech zbiorników wodnych-stawów , o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 140/2 i 153/1 w miejscowości Lamkowizna, gm.Wąpielsk.


Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 ,poz. 1227 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa trzech zbiorników wodnych-stawów , o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 140/2 i 153/1 w miejscowości Lamkowizna, gm.Wąpielsk.

Decyzja została wydana na wniosek Elżbiety Grabowskiej.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku, pokój nr 29 w godz. od 7°° do 14°° .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy-www.bip.wapielsk.eu oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz sołectwie.

Obwieszczenie (213kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Dzierżyński - Z up Wójta (12 lipca 2012)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (13 lipca 2012, 09:27:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2310