Ogłoszenie Wójta Gminy Wąpielsk o konsultacjach społecznych

Gmina Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

 Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”. Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zapoznania się z projektem Rocznego Programu oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do referatu organizacyjnego pokój nr 4 do dnia 28 listopada 2023 roku. Termin rozpoczęcia konsultacji 15 listopada 2023r. Termin zakończenia konsultacji 28 listopada 2023r. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacji: a) drogą pocztową, b) drogą elektroniczną na adres: m.przybyla@wapielsk.pl, c) osobiście w siedzibie urzędu gminy, pokój nr 4.   Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zostaną umieszczone: a) na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąpielsk, c) przesłane drogą pocztową lub elektroniczną właściwym organizacjom pozarządowym. Na miejsce konsultacji wyznacza się Urząd Gminy Wąpielsk. Do pobrania: 1. Uchwała Rady Gminy Wąpielsk Nr XLI/221/17 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  2. Projekt: „Roczny Program Współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”. 3. Formularz konsultacji.
Projekt programu (184kB) pdf
Ogłoszenie (140kB) pdf
Formularz zgłoszeniowy (92kB) pdf
Zarządzenie (2168kB) pdf
uchwała 221/17 (1712kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk (7 listopada 2023)
Opublikował: Jacek Żywocki (7 listopada 2023, 15:49:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Wąpielsk

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67