Zarządzenie nr 17/2010Wójta Gminy Wąpielskz dnia 2 września 2010w sprawie w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Wąpielsk w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie nr 17/2010
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 2 września 2010


w sprawie w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Wąpielsk w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.


Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późń. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152) w związku z § 8 ust. 1 i 8 i § 8a ust. 1, § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515 , Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1555) oraz § 3 ust. 2 i § 5  zarządzenia Nr 82/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie tworzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
zarządza się co następuje:
 
§ 1. Przygotować od strony planistycznej i organizacyjnej zastępcze miejsca szpitalne (ZMSz) w ilości 30 miejsc , stanowiące uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej kraju w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 
§ 2. Za miejsce organizacji i rozwinięcia ZMSz przyjąć pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Długiem.
 
§ 3. Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka  Zdrowia w Wąpielsku zabezpieczy obsadę personelu medyczno-sanitarnego w zespole zastępczych miejsc szpitalnych zgodnie z opracowanym planem organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych. 
 
§ 4. Wójt Gminy Wąpielsk zapewni wyposażenie zastępczych miejsc szpitalnych.
 
§ 5. Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych opracuje i prześle do zatwierdzenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do 31 października 2010 roku referent ds. obronnych.
 
§ 6. Traci moc zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie gminy Wąpielsk.
 
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. obronnych.
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 17/2010 (728kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 września 2010, 10:06:07)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (24 stycznia 2013, 08:36:14)
Zmieniono: -

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2777