Zarządzenie nr 22/09Wójta Gminy Wąpielskz dnia 15 grudnia 2009w sprawie W sprawie : zmiany uchwalonego budżetu Gminy Wąpielsk na 2009 rok w związku z Uchwałą Nr XXI/104/08 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2008 r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2009.

Zarządzenie nr 22/09
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 15 grudnia 2009


w sprawie W sprawie : zmiany uchwalonego budżetu Gminy Wąpielsk na 2009 rok w związku z Uchwałą Nr XXI/104/08 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2008 r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2009.


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz1591;z późn.zm.) oraz art.186 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.), w związku z uchwałą  Nr VI/24/07 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 02 marca 2007r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2007 – Wójt Gminy Wąpielsk zarządza , co następuje :
 
                                                             § 1
W Uchwale Rady Gminy Nr XXI/104/08 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zmienionej :
Uchwałą Nr XXII/114/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 12 lutego 2009r,
Uchwałą Nr XXIII/118/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 19 marca 2009r,
Uchwałą Nr XXIV/122/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 17 kwietnia 2009 r,
Zarządzeniem Nr 5/09 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 maja 2009 r,
Uchwałą Nr XXV/126/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 4 czerwca 2009 r,
Uchwałą Nr XXVI/133/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 czerwca 2009 r,
Uchwałą Nr XXVII/143/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 lipca 2009 r,
Uchwałą Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 9 września 2009 r,
Zarządzeniem Nr 19/09 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 29 września 2009 r,
Uchwałą Nr XXIX/151/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 23 października 2009 r,
Uchwałą Nr XXX/156/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 listopada 2009 r.
 
 wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1 otrzymuje brzmienie :
1.Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 11.222.233 zł , z tego :
- dochody bieżące z kwocie 10.333.925 zł
- dochody majątkowe w kwocie 888.308 zł.
2.Dochody budżetu określa załącznik Nr.1 do uchwały.
3.Dochody , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.897.377zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 756.714 zł .
 
§ 2 otrzymuje brzmienie :
1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 13.276.227 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.Wydatki , o których mowa w ustępie 1 obejmują :
 
 1) wydatki bieżące w wysokości 10.134.017 zł, w tym na :
 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           4.553.241 zł,
 b) dotacje                                                                         147.604 zł,
 c) wydatki na obsługę długu                                              70.000 zł,
 
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości           3.142.210 zł.
 
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje :
Wydatki związane z  realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.897.377 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 756.714 zł .
 
                                                            § 2
W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej ( Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 
 W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej ( Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 
 
                                                              § 3
 
   Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikające z § 2 .
                         
                                                               § 4
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 22/09 (2014kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (22 grudnia 2009, 09:56:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2066