Zarządzenie nr 94/2020WÓJTA GMINY WĄPIELSKz dnia 31 grudnia 2019w sprawie w sprawie przyjęcia „Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Wąpielsk w latach 2021-2023

Zarządzenie nr 94/2020
WÓJTA GMINY WĄPIELSK
z dnia 31 grudnia 2019


w sprawie w sprawie przyjęcia „Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Wąpielsk w latach 2021-2023Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) 
zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się „Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Wąpielsk w latach 2021-2023” w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

Wójt Gminy Wąpielsk

  

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 stycznia 2021, 12:36:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58