Zarządzenie nr 24/08Wójta Gminy Wąpielskz dnia 11 grudnia 2008w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Wąpielsk na 2008 rok w związku z Uchwałą Nr XIIl/62/07 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2007 r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2008

Zarządzenie nr 24/08
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 11 grudnia 2008


w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Wąpielsk na 2008 rok w związku z Uchwałą Nr XIIl/62/07 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2007 r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2008


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz!591;z późn.zm.) oraz art.186 ust. l pkt l i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104; z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr YI/24/07 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 02 marca 2007r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2007 - Wójt Gminy Wąpielsk zarządza, co następuje:
 
§1
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym dochodów budżetu o zwiększone dotacje -   zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszego zarządzenia.
§2
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym wydatków budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do mniejszego zarządzenia.
§3
Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 .
§4
Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikające z § 2 .
§5
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 24/08 (1565kB) plik

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (16 grudnia 2008, 12:58:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2172