Zarządzenie nr 18/2019Wójta Gminy Wąpielskz dnia 25 lutego 2019w sprawie imiennego powołania osób do składu komisji opiniującej wnioski o dotację w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań własnych gminy

Zarządzenie nr 18/2019
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 25 lutego 2019


w sprawie imiennego powołania osób do składu komisji opiniującej wnioski o dotację w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań własnych gminy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 15 ust. 2A, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) oraz uchwały nr II.4.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. 
Powołuję komisję do zweryfikowania i zaopiniowania wniosków o dotację w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań własnych gminy z zakresu:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
b) ochrona i promocja zdrowia,
c) działalność wspomagająca działalność wspólnot i społeczności lokalnych,
w następującym składzie:
- Kinga Bytner
- Marta Cichecka
- Agnieszka Ciecierska.
 
§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąpielsk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku.

Zarządzenie nr 18 (339kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 lutego 2019, 15:22:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102