Zarządzenie nr 12/2019Wójta Gminy Wąpielskz dnia 1 lutego 2019w sprawie zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

Zarządzenie nr 12/2019
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 1 lutego 2019


w sprawie zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r. poz.994 z późn.zm.)  oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm). 
Wójt Gminy Wąpielsk  zarządza  co następuje:

§ 1. 
W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr III.28.2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu  na 2019 rok zmienionej:
-Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 8 stycznia 2019 r.
-Uchwałą Nr V.35.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r.
1.   §1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 16 245 291,46  zł, z tego:
 1) dochody bieżące - 15.652.673,72 zł
 2) dochody majątkowe- 592.617,74 zł
 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia".
2. §2.1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 19.115.859,89 zł, z tego :
1) wydatki bieżące - 14.672.341,24 zł
2) wydatki majątkowe -  4.443.518,65 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia."
3. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6  "Ustala się  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku w wysokości: 4.231.079,72 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia".
4. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 "Ustala się  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku w wysokości: 4.231.079,72 zł  zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia".
5.  Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 2. 
Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach  dochodów i wydatków  wynikających z § 1 niniejszego Zarządzenia.

§ 3. 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Wąpielsk 
Dariusz GórskiUZASADNIENIE
Zwiększono plan dochodów o kwotę 779,72 zł

Na podstawie pisma WFB.I.3120.3.4.2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku o kwotę 779,72 zł w dziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 779,72 zł

Na podstawie pisma WFB.I.3120.3.4.2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 779,72 zł w dziale 852 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej tj. paragraf 3110 o kwotę 764,13 zł, paragraf 4210 o kwotę 15,59 zł. 

Administracja publiczna

W ramach działu 750 rozdz.75022 dokonano przesunięcia planowanych wydatków wg poniższego:
dz.750 rozdz.75022 par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł
dz.750 rozdz.75022 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł
W ramach działu 750 rozdz.75095 dokonano przesunięcia planowanych wydatków wg poniższego:
dz.750 rozdz.75095 par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.600,00zł
dz.750 rozdz.75095 par.4220 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł

Oświata

Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym przesuwa się środki wysokości 400,00 zł z dz.801 rozdz.80101 par.4040 do dz.801 rozdz.80150 par.4040 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych przesuwa się środki wg poniższego:
dz.801 rozdz.80110 par.4040 zmiejszenie w wysokosci 10.000,00 zł
dz.801 rozdz.80152 par.4040 zmiejszenie w wysokości 3.900,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4040 zwiększenie w wysokosci 13.900,00 zł 

Pomoc społeczna
Na podstawie wniosku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku przesuwa się środki w wysokości 2.000,00 zł z dz.855 rozdz.85502 par.4010 do dz.855 rozdz.85504 par.4110 z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 lutego 2019, 07:38:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81