Zarządzenie nr 90/2018Wójta Gminy Wąpielskz dnia 28 grudnia 2018zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Zarządzenie nr 90/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 28 grudnia 2018


zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r. poz.994 z późn.zm.)  oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm). 

Wójt Gminy Wąpielsk  zarządza  co następuje:

§ 1. 
W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr XLVIII/261/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu  na rok 2018 zmienionej:
-Uchwałą Nr XLIX/264/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.
-Zarządzeniem  Nr 6/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.
-Uchwałą Nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.
-Uchwała Nr LI/277/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r.
-Uchwałą Nr LIII/281/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2018 r.
-Uchwałą Nr LIV/284/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 maja 2018 r.
-Uchwałą Nr LV/295/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 czerwca 2018 r.
-Uchwałą Nr LVI/304/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 38/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2018 r.
-Uchwałą Nr LVII/308/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 lipca 2018 r.
-Uchwałą Nr LVIII/310/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 47/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.
-Uchwałą Nr LIX/324/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2018 r.
-Uchwałą Nr LX/327/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 września 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 2018 r.
-Uchwałą Nr LXI/331/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 70/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 października 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 75/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 80/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 listopada 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 listopada 2018 r.
-Uchwałą Nr II.13.2018 Rady Gminy Wapielsk z dnia 29 listopada 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 83/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 grudnia 2018 r.
-Uchwałą Nr III.26.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. §2.1.Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok       w wysokości 22.860.001,91 zł, z tego :
     1) wydatki bieżące - 16.385.813,57 zł
     2) wydatki majątkowe 6.474.188,34 zł
     zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia."
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i     
  innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.814.747,15 zł, zgodnie z  
     Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia."
3. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 2. 
Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach  dochodów i         wydatków  wynikających z § 1 niniejszego Zarządzenia.

§ 3. 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski

Zarządzenie nr 90/2018 (2331kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 stycznia 2019, 15:30:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105