Zarządzenie nr 74/2018Wójta Gminy Wąpielskz dnia 26 października 2018w sprawie ustalenia opłat za wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku do celów szkoleniowych

Zarządzenie nr 74/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 26 października 2018


w sprawie ustalenia opłat za wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku do celów szkoleniowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782,z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 
1.            Ustala się następujące wysokości opłat za wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku do celów szkoleniowych.
a)  1 godzina                                            - 12,50 zł
2.    Podane ceny w ust. 1 są cenami netto. Należy doliczyć stawkę VAT 23%.

§ 2 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest negocjacja opłat wymienionych w § 1. Ostateczna decyzja co do ewentualnego obniżenia tub zwolnienia z opłat za wynajem sali konferencyjnej należy do Wójta Gminy Wąpielsk. W celu przedstawienia uzasadnienia co do ewentualnej negocjacji wysokości opłat należy skontaktować się z Wynajmującym przed wysłaniem wypełnionego formularza (fax i adres e-mail w § 4 ust.2).

§ 3 
1. Rezerwacja sali dokonywana jest telefonicznie lub mailowo na adres: ug@wapielsk.pl
2. Rezerwacji oraz Wynajmu sali można dokonać tylko w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wąpielsku.
3.Opłata za najem sali naliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem i ustaleniami pomiędzy Najemcą a Wynajmującym.
4. W przypadku przekroczenia czasu korzystanie z sali konferencyjnej, Wynajmujący naliczy opłatę za każdą rozpoczętą dodatkowo godziną najmu według cennika.
5. Płatność za wynajem sali konferencyjnej nastąpi w dniu wykonania usługi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

§ 5 
1.   Najemca zobowiązany jest do:
a/ utrzymania porządku i czystości w trakcie trwania spotkania.
 b/ usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych i im podobnych po        zakończeniu spotkania.
2.         Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku ze spotkaniem ponosi Najemca.
3.        Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajętej sali w tym w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież wyposażenia sali. Za szkody związane z działalnością podmiotów świadczących usługi dodatkowe na rzecz Najemcy, Najemca odpowiada jak za własne działania.
4. W przypadku stwierdzenia szkody tub starty wynikłej z niewłaściwego użytkowania wynajętej sali Wynajmujący stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem  napraw oraz dokona  napraw, zaś Najemca pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzeń w terminie  14  dni  od  daty  doręczenia noty obciążeniowej.

§6 
1.      Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wynajęcia sali konferencyjnej jeżeli charakter organizowanego spotkania jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek Wynajmującego.
2.      Złożenie zamówienia na wynajem sali konferencyjnej oznacza akceptację niniejszego zarządzenia.

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
Zarządzenie nr 74/2018 (441kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 października 2018, 14:32:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112