Zarządzenie nr 72/2018Wójta Gminy Wąpielskz dnia 25 października 2018w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Wąpielsku

Zarządzenie nr 72/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 25 października 2018


w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Wąpielsku

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE, L 119, 4 maja 2016) oraz §3, 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§1. 
Dla zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy w Wąpielsku „Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Wąpielsku”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. 
Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Wąpielsku oraz stosowania zasad ochrony przetwarzania danych osobowych określonych w tym dokumencie.

§3. 
Uchylam Zarządzenie Nr 36a/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Wąpielsku oraz Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 36a/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

§4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy 
Dariusz Górski

Zarządzenie nr 72/2018 (412kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 października 2018, 08:42:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127