Zarządzenie nr 68/2017Wójta Gminy Wąpielskz dnia 24 listopada 2017w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Wąpielsku do poświadczania zgodności odpisów z oryginałem.

Zarządzenie nr 68/2017
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 24 listopada 2017


w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Wąpielsku do poświadczania zgodności odpisów z oryginałem.


Na podstawie art. 268a w związku z art. 76a § 2b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1257)

zarządzam,
co następuje:

§1.
Upoważniam niżej wymienionych pracowników Urzędu Gminy w Wąpielsku do poświadczania zgodności odpisów z oryginałem dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań:
1.      Pani Agnieszka Matyjasik — Sekretarz Gminy,
2.      Pani Barbara Suchocka — Skarbnik Gminy,
3.      Pani Sandra Watkowska — pracownik Referatu Organizacyjnego,
4.      Pan Grzegorz Dzierżyński — Kierownik Referatu Infrastruktury,
5.      Pani Małgorzata Gołębiewska — pracownik Referatu Budżetu i Finansów.

§ 2   
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wąpielsk.

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 68/2017 (302kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 grudnia 2017, 08:59:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174