Zarządzenie nr 63/2017Wójta Gminy Wąpielskz dnia 15 listopada 2017w sprawie przekazania w użytkowanie środków trwałych stanowiących własność Gminy Wąpielsk.

Zarządzenie nr 63/2017
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie przekazania w użytkowanie środków trwałych stanowiących własność Gminy Wąpielsk.


Na podstawie art.30 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.poz.1875 

zarządzam co następuje:

§ 1.
Przekazać nieodpłatnie w użytkowanie Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku ciągnik rolniczy ZETOR o nr rejestracyjnym CRY 60YU wraz  z beczką asenizacyjną o nr rejestracyjnym CRY 60TU.

§ 2.
Przekazanie środków trwałych o których mowa w § 1. nastąpi na podstawie protokołu przekazania-przyjęcia, sporządzonego przez komisję w składzie:
1.      Izabela Lewandowska.– Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
2.      Patryk Łaszewski– przedstawiciel Urzędu Gminy w Wąpielsku.

§ 3.
Ustala się wzór protokołu przekazania-przyjęcia zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.
1. Przekazujący zobowiązany jest do przygotowania środków trwałych o których mowa w § 1 do przekazania.
2.      Przyjmujący zobowiązany jest do:
a)       wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wykorzystywanie środków trwałych oraz użytkowanie ich zgodnie z ich przeznaczeniem,
b)       ponoszenia kosztów bieżącego użytkowania środków trwałych,
c)       używania przyjętych środków trwałych tylko i wyłącznie do prowadzonej działalności związanej ze świadczeniem usług objętych podatkiem od towarów i usług,
d)      dostarczania przekazującemu kserokopii kart drogowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Kserokopie kart drogowych winny być dostarczone wraz z deklaracją cząstkową VAT w terminie do 20-go za miesiąc poprzedni.
 
§ 5.
Protokół przekazania-przyjęcia należy sporządzić w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: strona przekazująca i przyjmująca.

§ 6.
Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Infrastruktury.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2017
Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 listopada 2017 r.
 
Protokół
przekazania-przyjęcia w użytkowanie środka trwałego stanowiącego własność Gminy Wąpielsk
 
Przedmiotem przekazania-przyjęcia jest ciągnik rolniczy ZETOR o nr rejestracyjnym CRY 60YU wraz  z beczką asenizacyjną o nr rejestracyjnym CRY 60TU. Przekazania Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku dokonuje się na podstawie Zarządzenia Nr 63/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 listopada 2017 r.
 
Komisja w składzie:
1.      Izabela Lewandowska– kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
2.      Patryk Łaszewski– przedstawiciel Urzędu Gminy w Wąpielsku.
Dokonała oględzin …………………… i stwierdziła co następuje:
1.      Przebieg motogodzin …………
2.      Dowód rejestracyjny …………………………
3.      Termin następnego przeglądu technicznego ………………………
4.      Pojazd ubezpieczony do dnia …………………………………
5.      Stan techniczny ……………………………………
6.      Data przekazania środków trwałych …………………………………………
Na tym protokół zakończono.
 
 
Podpis i pieczęć Strony przyjmującej                                      Podpis i pieczęć Strony przekazującej
 
Zarządzenie Nr 63/2017 (172kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (28 listopada 2017, 15:11:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164