Zarządzenie nr 60/2017Wójta Gminy Wąpielskz dnia 7 listopada 2017w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Zarządzenie nr 60/2017
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 7 listopada 2017


w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r. poz.1875)  oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,1948,1984,2260  z 2017 r. poz.60,191,659,933,935,1089,1475,1529, 1537).

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:

§ 1.
W Uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 zmienionej:
Uchwałą Nr XXXIV/172/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 5 stycznia 2017 r.
Uchwałą Nr XXXV/174/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2017 r.
Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2017 r.
Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 lutego 2017 r.
Uchwałą Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lutego 2017 r.
Zarządzeniem 13/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20.marca.2017 r.
Uchwałą Nr XXXVII/190/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29.marca.2017 r. 
Zarządzeniem Nr 18/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2017 r.
Uchwałą Nr XXXVIII/207/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 maja 2017 r.
Uchwałą Nr XXXIX/213/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 maja 2017 r.
Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 czerwca 2017 r.
Uchwałą Nr XL/217/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017 r.
Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 czerwca 2017 r.
Uchwałą Nr XLI/222/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017 r.
Zarządzeniem Nr 36A/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2017 r.
Uchwałą Nr XLIII/229/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2017 r
Zarządzeniem  Nr 49/2017 Wójta Gminy Wąpielsk  z dnia 11 września  2017 r
Uchwałą Nr XLIV/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 października 2017 r.
Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2017 r.
Uchwałą Nr 244/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia  27 października 2017 r.
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 października 2017 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1.  § 2.1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości  24.340.512,76 zł 
z tego
            -wydatki bieżące w kwocie     15.897.618,52 zł,
            -wydatki majątkowe w kwocie 8.442.894,24 zł.
 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2.
Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r." zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3.
Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§4.
Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
Wójt Gminy Wąpielsk
mgr inż. Dariusz Górski

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (21 listopada 2017, 09:22:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108