Zarządzenie nr 05/08Wójta Gminy Wąpielskz dnia 27 marca 2008w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z s. w Radzikach Dużych

Zarządzenie nr 05/08
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 27 marca 2008


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z s. w Radzikach Dużych


Na podst. art. 47 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz 1591 z późn. zmian)


Wójt Gminy w Wąpielsku
zarządza co następuje:

§1 Upoważnia się Panią Teresę Dzierżyński do jednoosobowego prowadzenia i dysponowania gminnym majątkiem dotyczącym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z s. w Radzikach Dużych w ramach zwykłego zarządu.

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 5/08 (23kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 kwietnia 2008, 11:49:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2487