Zarządzenie nr 97/2016Wójta Gminy Wąpielskz dnia 8 grudnia 2016w sprawie scentralizowanych zasad rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Wąpielsk

Zarządzenie nr 97/2016
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 8 grudnia 2016


w sprawie scentralizowanych zasad rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Wąpielsk

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczegółowych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454)

zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina Wąpielsk będzie prowadzić scentralizowane rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług, obejmujące czynności przeprowadzane przez jednostki organizacyjne Gminy Wąpielsk.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych wraz z nadanymi jednostkom symbolami na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Zobowiązuje się Kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku, o którym mowa w pkt. 2, do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydanych do tej ustawy przepisów wykonawczych.

§ 2
Zobowiązuje się Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wąpielsk do:
1) dokonania przeglądu osiąganych przez te jednostki i odprowadzanych do budżetu dochodów budżetowych, pod kątem ich opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podziałem na;
a) dochody opodatkowane VAT wg właściwych stawek,
b) dochody zwolnione z VAT, c) dochody niepodlegające VAT,
2) przeanalizowania przepisów dotyczących kas fiskalnych i ewentualnego zgłoszenia obowiązku posiadania kasy w stosownym czasie do Urzędu Gminy Wąpielsk, w celu zakupu kasy i zgłoszenia do Urzędu Skarbowego rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących; w takim przypadku do momentu dostosowania lub zakupu nowych kas rejestrujących obowiązuje zakaz przyjmowania wpłat gotówkowych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wpłaty można przyjmować wyłącznie przelewem na rachunek bankowy,
3) aneksowania zawartych przez jednostki umów poprzez wskazanie:
a) jako strony umowy Gminy Wąpielsk,
b) jednostki organizacyjnej jako podmiotu działającego w imieniu Gminy, reprezentowanej przez Kierownika tej jednostki,
c) konieczności doliczenia do pobieranej ceny właściwej stawki podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług bądź, jeśli nie będzie to możliwe, pozostawienie ceny dotychczasowej i obliczenie podatku VAT metodą „w stu”
4) posługiwania się numerem NIP Gminy Wąpielsk: 892 148 26 82 oraz przypisanym jednostce symbolem przy wszelkich czynnościach prawnych, a w szczególności przy zawieraniu umów w imieniu Gminy,
5) prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług związanych z prowadzoną przez te jednostki działalnością,
6) prowadzenia cząstkowych ewidencji sprzedaży oraz ewidencji zakupu VAT za poszczególne miesiące, w których będą ujmowane czynności wykonywane przez te jednostki w związku z prowadzoną przez nie działalnością,
7) sporządzania cząstkowych deklaracji dla podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące, dotyczących prowadzonej przez jednostki działalności,
8) wyznaczenia osób odpowiedzialnych w jednostkach za sporządzanie cząstkowych rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług oraz ich terminowe przekazywanie do Urzędu Gminy Wąpielsk,
9) dokonania stosownych zmian w polityce rachunkowości obowiązującej w jednostkach, w szczególności w zasadach funkcjonowania kont związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług.

§ 3
Ustala się następujące procedury rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług dla czynności dokonywanych przez jednostki organizacyjne Gminy Wąpielsk:
1) faktury sprzedaży wystawiane w imieniu Gminy Wąpielsk muszą zawierać wszystkie niezbędne elementy określone ustawą o podatku od towarów i usług oraz następujące dane identyfikacyjne wg wzoru: Sprzedawca: Gmina Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk, NIP: 892 148 26 82 Wystawca: Nazwa i adres jednostki organizacyjnej,
2) faktury wystawiane przez jednostki organizacyjne Gminy Wąpielsk powinny być numerowane chronologicznie, odrębnie dla każdego roku kalendarzowego i jednostki z uwzględnieniem przypisanego jednostce symbolu; odrębna numeracja obowiązuje dla faktur korygujących,
3) wszystkie odplatne czynności jednostek organizacyjnych na rzecz Gminy Wąpielsk lub dokonywane między samymi jednostkami (w tym dostawa i refakturowanie mediów) powinny być dokumentowane nota księgową i nie należy ich ujmować w cząstkowych ewidencjach sprzedaży ani w cząstkowych deklaracjach,
4) faktury zakupu, oprócz elementów określonych w ustawie o podatku od towarów i usług, powinny zawierać następujace dane identyfikacyjne nabywcy wg wzoru: Nabywca: Gmina Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk, NIP: 892 148 26 82 Odbiorca: Nazwa i adres jednostki organizacyjnej,
5) faktury dotyczące zakupów towarów powinny być stemplowane datą ich otrzymania, bowiem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w ktorym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy – nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę,
6) faktury dotyczące zakupu winny posiadać opis, który wskaże cel dokonanego wydatku oraz z jaką czynnością zakup jest związany:
a) tylko z czynnościami opodatkowanymi,
b) tylko z czynnościami zwolnionymi,
c) w części z czynnościami opodatkowanymi – ze wskazaniem części podlegającej odliczeniu (proporcję określa się procentowo stosując prewspółczynnik obliczony w sposób określony w przepisach o podatku od towarów i usług),
d) w części z czynnościami opodatkowanymi, podlegającymi odliczeniu wg współczynnika struktury sprzedaży (współczynnik dotyczy wydatków wykorzystywanych jednocześnie do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, jak i zwolnionej przedmiotowo z podatku VAT),
7) dla celów prawidłowego sporządzania cząstkowych deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, jednostki organizacyjne prowadzą cząstkowe ewidencje sprzedaży oraz ewidencje zakupu, z uwzględnieniem przypisanych jednostkom symboli; w ewidencjach nie należy ujmować zdarzeń pozostających poza systemem VAT; należy prowadzić także ewidencje zerowe,
8) na podstawie danych wynikających ze sporządzonych przez jednostkę ewidencji, jednostki organizacyjne sporządzają cząstkowe deklaracje dla podatku od towarów i usług (VAT-7) z dokładnością wartości liczbowych do dwóch miejsc po przecinku, adresowane na Gminę Wąpielsk; należy sporządzać także deklaracje zerowe,
9) w cząstkowych ewidencjach oraz cząstkowych deklaracjach dla podatku od towarów i usług (VAT-7) jednostki organizacyjne wykazują kwoty należne, dla których obowiązek podatkowy powstał w danym miesiącu,
10) cząstkowe ewidencje i cząstkowe deklaracje dla podatku od towarów i usług (VAT-7) wraz z odpowiednimi wydrukami kont księgowych w zakresie rozliczanego podatku VAT, po ich podpisaniu przez Kierownika oraz Głównego Księgowego, jednostki organizacyjne są obowiązane dostarczać do Raferatu Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy Wąpielsk na stanowisko pracownika zajmującego się rozliczaniem podatku VAT za Gminę z Urzędem Skarbowym, w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który ewidencje i deklaracje zostały sporządzone, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: vat@wapielsk.pl; jeżeli 20 – ty dzień miesiąca następujący po miesiącu, za który ewidencje i deklaracje zostały sporządzone, przypada na dzień wolny od pracy, to ww. dokumenty należy przekazać w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień,
11) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości z złożonych cząstkowych ewidencjach i cząstkowych deklaracjach bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności skutkujacej koniecznością dokonania korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za dany miesiąc, niezależnie czy deklaracja zbiorcza za Gminę Wąpielsk została już złożona do Urzędu Skarbowego czy też jeszcze nie została złożona, jednostki organizacyjne są obowiązane niezwłocznie zgłosić ten fakt Urzędowi Gminy Wąpielsk oraz sporządzić niezbędne korekty cząstkowych ewidencji oraz cząstkowych deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), a także złożyć stosowne pismo wyjaśniające,
12) po otrzymaniu przez Gminę Wąpielsk od jednostek organizacyjnych cząstkowych deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z odpowiednimi ewidencjami, nastąpi sporządzenie w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Wąpielsk, przez pracownika zajmującego się rozliczaniem podatku VAT, zbiorczej ewidencji sprzedaży i zakupu za Gminę Wąpielsk, a następnie jednej scentralizowanej deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), która zostanie przesłana do Urzędu Skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym,
13) kwotę podatku od towarów i usług podlegającą wpłacie do Urzędu Skarbowego, w wysokości wynikającej z cząstkowej deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), jednostki organizacyjne przekazują na wskazany rachunek Gminy Wąpielsk, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że jeżeli 20 – ty dzień miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, to ww. kwotę podatku należy przekazać w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień,
14) w przypadku, gdy z deklaracji lub korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług sporządzonej przez jednostki organizacyjne będzie wynikać kwota do zwrotu, podatek zostanie przekazany jednostce organizacyjnej na wskazany rachunek z rachunku Gminy Wąpielsk, po otrzymaniu tych środków z Urzędu Skarbowego – nie później niż po upływie 60 dni.

§ 4
1. Niniejsze zarządzenie należy traktować jako jeden z elementów polityki rachunkowości Gminy Wąpielsk.
2. Zobowiązuje się Kierowników jednostek organizacyjnych do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia oraz uwzględnienia jego zapisów w polityce rachunkowości jednostki.

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wąpielsk, Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy oraz pracownikom Urzędu Gminy Wąpielsk.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2016
 Wójta Gminy Wąpielsk
 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Wąpielsk wraz z nadanymi jednostkom symbolami na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług

1. Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk (SZB)
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku, Wąpielsk 59B, 87-337 Wąpielsk (GOPS)
3. Gimnazjum Gminne w Radzikach Dużych, Radziki Duże 9, 87-337 Wąpielsk (GGRD)
4. Szkoła Podstawowa w Długiem, Długie 70, 87-337 Wąpielsk (SPD)
5. Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym, Półwiesk Mały 37, 87-337 Wąpielsk (SPPM)
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radzikach Dużych, Radziki Duże 9b, 87-337 Wąpielsk (ZSPRD)
7. Szkoła Podstawowa w Wąpielsku, Wąpielsk 114, 87-337 Wąpielsk (SPW)
8. Urząd Gminy w Wąpielsku obsługujący Gminę Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk (GW)

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 grudnia 2016, 08:04:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593