Zarządzenie nr 96/2016Wójta Gminy Wąpielskz dnia 7 grudnia 2016w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 96/2016
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 7 grudnia 2016


w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok


      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257).
 
Wójt Gminy w Wąpielsku
zarządza, co następuje: 
 
§ 1.
W uchwale Rady Gminy w Wąpielsku Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 zmienionej:
 
Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z 29 stycznia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z 29 stycznia 2016 r.
Uchwałą Nr XIX/84/16 Rady Gminy w Wąpielsku z 11 lutego 2016 r.
Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z 15 lutego 2016 r.
Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 25 lutego 2016 r.
Zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lutego 2016 r.
Uchwałą Nr XX/90/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 7 marca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 10 marca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 15 marca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia  24 marca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 29 marca 2016 r.
Uchwałą Nr XXI/92/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 31 marca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 19 kwietnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Uchwałą Nr XXII/104/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 4 maja 2016 r.
Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 11 maja 2016 r.
Uchwałą Nr XXIV/114/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 8 czerwca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 49/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 14 czerwca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 28 czerwca 2016 r.
Uchwałą Nr XXV/118/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 53/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 54/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 5 lipca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 55/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 13 lipca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 58/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 21 lipca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 59/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 22 lipca 2016 r.
Uchwałą Nr XXVII/129/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lipca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 63/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 66/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 17 sierpnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 69/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 70/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 1 września 2016 r.
Uchwałą Nr XXIX/140/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 września 2016 r.
Zarządzeniem Nr 72/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 20 września 2016 r.
Zarządzeniem Nr 73/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 27 września 2016 r.
Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 30 września 2016 r.
Zarządzeniem Nr 75/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 5 października 2016 r.
Uchwałą Nr XXX/143/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 13 października 2016 r.
Zarządzeniem Nr 78/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 21 października 2016 r.
Zarządzeniem Nr 79/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 27 października 2016 r.
Uchwałą Nr XXXI/148/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 8 listopada 2016 r.
Zarządzeniem Nr 87/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 15 listopada 2016 r.
Zarządzeniem Nr 89/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 21 listopada 2016 r.
Uchwałą Nr XXXII/154/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 listopada 2016 r.
Zarządzeniem Nr 94/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 2 grudnia 2016 r.
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 16 498 172,73 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie       16 433 750,92 zł,
- dochody majątkowe w kwocie        64 421,81 zł,
zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 17 704 943,58 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie       15 482 580,79 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie    2 222 362,79 zł,
zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3.
Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 grudnia 2016, 07:53:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 371