Zarządzenie nr 91/2016Wójta Gminy Wąpielskz dnia 21 listopada 2016w sprawie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Wąpielsk – Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku.

Zarządzenie nr 91/2016
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 21 listopada 2016


w sprawie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Wąpielsk – Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z uchwałą Rady Gminy Wąpielsk nr XXXI/150/16 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Wąpielsk — Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku

zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się komisję do przeprowadzenia likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Wąpielsk — Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku, zwaną komisją likwidacyjną, w następującym składzie:
1) Małgorzata Gołębiewska - przewodniczący komisji
2) Monika Gazda – Wiśniewska - członek komisji
3) Bożena Modrakowska - członek komisji
4) Magdalena Zaniecka - członek komisji

§ 2.
Zobowiązuję komisję likwidacyjną do przeprowadzenia do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności związanych z likwidacją jednostki organizacyjnej Gminy Wąpielsk — Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku, które obejmują:
1) przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku znajdującego się w użytkowaniu likwidowanej jednostki budżetowej ZAS; 2) sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych;
3) sporządzenie bilansu zamknięcia jednostki budżetowej;
4) sporządzenie protokołów stanu majątku, należności i zobowiązań;
5) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
6) uregulowanie spraw pracowniczych;
7)zgłoszenie likwidacji właściwemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu i Wojewódzkiemu Urzędowi Statystycznemu oraz innym urzędom i podmiotom, z którymi ZAS współpracuje w sprawach oświaty;
8) zgłoszenie zmiany do podmiotów, z którymi ZAS zawarł umowy, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r.;
9)zarchiwizowanie dokumentacji płacowej, pracowniczej i finansowej oraz
przekazanie ich do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Wąpielsk.

§ 3.
Zobowiązuję komisję likwidacyjną do sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności związanych z likwidacją jednostki organizacyjnej Gminy Wąpielsk — Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 91/2016 (519kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (21 listopada 2016, 11:25:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 459