Zarządzenie nr 54/2015Wójta Gminy Wąpielskz dnia 5 listopada 2015w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.

Zarządzenie nr 54/2015
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 5 listopada 2015


w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 138, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532).

Wójt Gminy w Wąpielsku
zarządza, co następuje:
 
§ 1
 W uchwale Rady Gminy w Wąpielsku Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 zmienionej:
Uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2015 r.
Uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 4 marca 2015 r.
Uchwałą Nr IX/33/2015 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 21 kwietnia 2015 r.
Zarządzeniem Nr 24/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 7 maja 2015 r.
Zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 21 maja 2015 r.
Zarządzeniem Nr 28/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 29 maja 2015 r.
Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 29 maja 2015 r.
Uchwałą Nr X/35/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 9 czerwca 2015 r.
Uchwałą Nr XI/40/2015 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2015 r.
Uchwałą Nr XII/45/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 17 lipca 2015 r.
Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z 31 lipca 2015 r.
Uchwała Nr XIII/48/15 Rady Gminy w Wąpielsku z 6 sierpnia 2015 r.
Zarządzeniem Nr 37/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z 13 sierpnia 2015 r.
Zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z 31 sierpnia 2015 r.
Zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z 8 września 2015 r.
Uchwała Nr XIV/49/15 Rady Gminy w Wąpielsku z 8 września 2015 r.
Zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z 10 września 2015 r.
Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z 14 września 2015 r.
Zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z 28 września 2015 r.
Uchwała Nr XV/53/15 Rady Gminy w Wąpielsku z 30 września 2015 r.
Zarządzeniem Nr 49/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z 9 października 2015 r.
Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z 13 października 2015 r.
Zarządzeniem Nr 51/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z 23 października 2015 r.
Uchwała Nr XVI/60/15 Rady Gminy w Wąpielsku z 28 października 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:
§1 otrzymuje brzmienie:
1 Ustala się dochody w łącznej kwocie 13 255 647,23 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 12 990 683,85 zł,
b) majątkowe w kwocie 264 963,38 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13 631 481,12 zł
 z tego:
a) bieżące w kwocie 12 453 419,12 zł,
b) majątkowe w kwocie 1 178 062,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Dokonuje się zmiany w załączniku do Uchwały Budżetowej: - w miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 6 pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.” wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3
Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 pkt. 2.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Zarządzenie Nr 54/2015 (1304kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 listopada 2015, 08:49:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 316