Zarządzenie nr 13/2014Wójta Gminy Wąpielskz dnia 30 czerwca 2014w sprawie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

Zarządzenie nr 13/2014
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 30 czerwca 2014


w sprawie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

Na podst. art. 31 oraz 33 ust. 3 w związku z art. 11 a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2013 r poz. 594 z późn. zmian/ oraz § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych /Dz.U. Z 2004 r Nr 100 poz. 1024/
zarządzam, co następuje;
§ 1.
Wprowadza się do użytku służbowego "Politykę bezpieczeństwa informacji Urzędu Gminy w Wąpielsku" i "Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku" zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.
§ 2.
Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy w Wąpielsku do zapoznania się z treścią dokumentów wymienionych w § 1, ich przestrzegania i stosowania.
§ 3.
Zobowiązuje się kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, korzystających z zasobów informatycznych Urzędu Gminy w Wąpielsku, w których przetwarzane są dane osobowe do opracowania dla każdej jednostki organizacyjnej "Polityki Bezpieczeństwa danej jednostki organizacyjnej i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych jednostki".
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 13/14 (9309kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 lipca 2014, 11:25:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1652